Acte necesare

Acte necesare


ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE APARTAMENT:
  1. Certificat fiscal pentru cadastru si intabulare eliberat de Directia de Taxe si Impozite (valabil pe luna in care se depune dosarul cadastral) – in original si copie xerox;

2. Actele de proprietate ale imobilului – copii legalizate si xerox:

a) in cazul achizitionarii de la o persoana fizica/juridica:
– contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele mentionate in acesta;
b) in cazul achizitionarii prin institutiile Statului Roman (ICRAL, ICVL, Orizont, etc):
– contract de vanzare-cumparare,
– proces verbal de predare – primire,
– contract pentru plata in rate si dovada achitarii integrale a acestuia (unde este cazul),
– declaratie notariala din care sa rezulte ca: imobilul nu este vandut, ipotecat, nu face obiectul unui litigiu si nu a fost inscris in registru de transcriptiuni imobiliare (valabila numai in cazul in care imobilul nu a fost transcris in registrul de transcriptiuni imobiliare);
c) in cazul dobandirii proprietatii in baza unei Sentinte Civile – copie conforma cu originalul (duplicat) emisa de Judecatorie;
d) in cazul apartamentelor dobandite in baza Legii 112/1995 – copie legalizata contract de vanzare – cumparare, copie xerox schita anexa contract;

3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox;

4. Schita apartamentului (daca exista) – copie xerox.

* Pentru Certificatele de mostenire si Sentintele civile emise dupa data de 16.04.2009, pe langa cei 120 RON (taxa in regim normal), Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 0,15% din valoarea apartamentului.

ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE TEREN (FARA CONSTRUCTIE):
 1. Certificat fiscal pentru cadastru si intabulare eliberat de Directia de Taxe si Impozite (valabil pe luna in care se depune dosarul cadastral) – in original si copie xerox;

2. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele mentionate in acesta – copii legalizate si xerox;

3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox;

4. Extras de plan parcelar avizat de Primarie (numai in cazul terenurilor extravilane) – in original.

ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE TEREN (CU CONSTRUCTIE):
  1. Certificat fiscal pentru cadastru si intabulare eliberat de Directia de Taxe si Impozite (valabil pe luna in care se depune dosarul cadastral), in care sa fie trecuta valoarea de impozitare atat pentru teren, cat si pentru constructie – in original si copie xerox;

2. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele mentionate in acesta – copii legalizate si xerox;

3. Autorizatia de construire si procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, sau dupa caz, certificat de atestare a edificarii extinderii constructiei, eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul – copii legalizate si xerox;

4. Autorizatia de demolare (numai in cazul in care in actele de proprietate se regaseste o constructie care ulterior a fost demolata) – copii legalizate si xerox;

5. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox.

ACTELE NECESARE PENTRU INSCRIERE CONSTRUCTIE (INTABULARE CONSTRUCTIE NOUA):
 1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie – Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral), in care sa fie trecuta valoarea de impozitare atat pentru teren, cat si pentru constructie – in original;

2. Extras de carte funciara pentru informare (recent) – in original;

3. Documentatia cadastrala existenta – copie xerox;

4. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele mentionate in acesta – copii legalizate si xerox;

5. Autorizatia de construire si procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, sau dupa caz, certificat de atestare a edificarii extinderii constructiei, eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul – copii legalizate si xerox;

6. Autorizatia de demolare (numai in cazul in care in actele de proprietate se regaseste o constructie care ulterior a fost demolata) – copii legalizate si xerox;

7. Releveele imobilului, intocmite de arhitect – copii xerox;

8. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox;

9. Acordul bancii privind intabularea (doar daca terenul este ipotecat) – in original;

10. Adeverinta numar postal (unde este cazul) – copie legalizata si xerox;

11. Dovada scoaterii terenului din circuitul agricol (unde este cazul) – copie legalizata si xerox;

ACTELE NECESARE PENTRU DEZMEMBRAREA SAU ALIPIREA (COMASAREA) IMOBILELOR:
 1. Extras de carte funciara pentru informare (recent) – in original;

2. Documentatia cadastrala existenta – copie xerox;

3. Actele de proprietate – copii xerox;

4. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox;

5. Acordul bancii privind dezmembrarea/alipirea (doar daca terenul este ipotecat) – in original;

6. Certificat de urbanism in cazul alipirilor (comasarilor) – indiferent de numarul imobilelor care se alipesc, iar in cazul dezmembrarilor, doar pentru dezmembrarile cu mai mult de 3 loturi (inclusiv) – in original.

ACTELE NECESARE PENTRU ACTUALIZARE / RECTIFICARE CADASTRU, MODIFICAREA LIMITEI DE PROPRIETATE SI/SAU MODIFICAREA SUPRAFETEI TERENULUI:
 1. Extras de carte funciara pentru informare (recent) – in original;

2. Documentatia cadastrala existenta – copie xerox;

3. Actele de proprietate – copii legalizate si xerox;

4. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox;

5. Acordul bancii privind actualizarea/rectificarea (doar daca terenul este ipotecat) – in original;

6. Adeverinta numar postal (unde este cazul) – copie legalizata si xerox;

7. Dovada scoaterii terenului din circuitul agricol (unde este cazul) – copie legalizata si xerox;

8. Declaratie notariala din care sa rezulte ca proprietarul / proprietarii sunt de acord cu modificarea limitelor de proprietate si a suprafetei imobilului – in original.

ACTELE NECESARE PENTRU AVIZ TEHNIC OCPI – NECESAR OBTINERII PAC, PUG, PUZ, PUD / CERTIFICATULUI DE URBANISM / SAU NUMARULUI POSTAL
 1. Extras de carte funciara pentru informare (recent) – in original;

2. Documentatia cadastrala existenta – copie xerox;

3. Actele de proprietate – copii legalizate si xerox;

4. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox;

5. Certificat de urbanism – copie legalizata (doar in cazul avizului tehnic necesar obtinerii PUZ, PUD, PAC);

6. Extras de plan cadastral actualizat eliberat de Primarie – in original (doar in cazul avizului tehnic necesar obtinerii PAC).

office@sedmagimobiliare.ro